DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz:

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów,
zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować
100% kosztów kształcenia ustawicznego.