Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

we Włoskiej Akademii Kuchni Mille Sapori Plus IF&B

 • 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień na udział w Kursach organizowanych przez spółkę Mille Sapori Plus sp. z o.o., poprzez serwis znajdujący się na stronie internetowej: https://akademiaszefowkuchni.pl.

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  w tym w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.; dalej również jako „Kodeks cywilny”);

  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;

  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”);

  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1; dalej również jako „RODO”);

  5. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781, z późn. zm.). 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Cena – oznacza wartość danego Kursu brutto, umieszczoną wraz z informacją o Kursie na stronie internetowej Serwisu; Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek towarów i usług (VAT);

  2. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej z Akademią (w tym zawierającą Umowę), która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  3. Konto – oznacza indywidualne konto Zamawiającego utworzone po dokonaniu Rejestracji w serwisie Akademii, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień, opisane szczegółowo w § 6 niniejszego Regulaminu;

  4. Koszyk – oznacza elektroniczny formularz udostępniony przez Akademię na stronach Serwisu, za pomocą którego Zamawiający wybiera Kurs będący przedmiotem Zamówienia;

  5. Serwis– oznacza serwis internetowy prowadzony przez Akademię, znajdujący się na stronie internetowej https://akademiaszefowkuchni.pl;

  6. Płatność – oznacza podejmowane przez Zamawiającego czynności mające na celu uiszczenie Ceny na rzecz Akademii, w ramach wykonania Umowy Kursu zgodnie z Zamówieniem, w formach i na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu;

  7. Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności stosowaną przez Akademię, której treść dostępna jest na stronie internetowej: https://akademiaszefowkuchni.pl/polityka-prywatnosci/

  8. Rabat – oznacza obniżkę łącznej Ceny Zamówienia na zasadach określonych w § 8 Regulaminu;

  9. Rejestracja – oznacza czynności podejmowane przez Zamawiającego przy użyciu Serwisu, mające na celu utworzenie przez Zamawiającego swojego Konta, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 niniejszego Regulaminu;

  10. Akademia – oznacza spółkę Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361584, o kapitale zakładowym 500.000,00 złotych w całości wpłacony, posiadającą numery NIP 5272633791 oraz REGON 142437942, dokonującą sprzedaży Kursów na odległość za pomocą Serwisu;

  11. Strony – oznacza Zamawiającego i Akademię, będących stronami Umowy;

  12. Kurs – organizowane przez Akademię warsztaty kulinarne według programu i opisu wskazanego w Serwisie, w których miejsca mogą być nabywane przez Zamawiającego dla siebie lub innych Uczestników za pośrednictwem Zamówień składanych w Serwisie;

  13. Umowa – oznacza umowę Kursu, która zawierana jest przez Strony na odległość, w związku ze złożeniem przez Zamawiającego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, po wcześniejszej akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;

  14. Uczestnik – oznacza osobę lub osoby wskazane przez Zamawiającego do uczestnictwa w Kursach podczas składania Zamówienia, jak również osoby faktycznie biorące udział w Kursie. W przypadku osób małoletnich poniżej 7 roku życia za Uczestnika uważa się także jego prawnego opiekuna sprawującego nad nim opiekę w trakcie Kursu;

  15. Voucher – oznacza kod promocyjny, o którym mowa § 8 Regulaminu;

  16. Zamawiający – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsumenta), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która jest uprawniona do dokonywania nabycia Kursu lub Kursów w Serwisie na swoją rzecz lub rzecz osób trzecich;

  17. Zamówienie – oznacza zlecenie zawarcia Umowy na Kurs, zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonywanym na stronach Akademii przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem formy Płatności i odbioru. 4. Akademia świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, jak również prowadzi Kursy zgodnie z postanowieniami przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 2 Regulaminu, oraz postanowień niniejszego Regulaminu. • 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Sprzedaż Kursów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone przez Akademię usługi drogą elektroniczną obejmują Rejestrację oraz korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w § 4, jak również możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu;

 2. Przeglądanie zawartości Serwisu, w tym zapoznawanie się z rodzajem Kursów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Serwisie.

 3. Rejestracja w Serwisie, korzystanie z Konta, jak również jego usunięcie są wolne od opłat.

 4. W ramach Rejestracji i korzystania z Konta niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek bezprawnych treści, w tym w szczególności: • informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu;

 • informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Akademii lub osób trzecich;

 • innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia Konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Zamawiający naruszy obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące regulaminy, wytyczne lub zasady.

 1. W celu właściwego korzystania z Serwisu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer od wersji 5.5, FireFox, Opera, Chrome, Safari oraz posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek
  i stylów CSS) oraz dostęp do sieci Internet.

 2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dysponować adresem elektronicznym (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej https://akademiaszefowkuchni.pl/regulamin/ oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie https://akademiaszefowkuchni.pl/polityka-prywatnosci/. • 3. Rejestracja 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

 2. Rejestracja dokonywana jest przez Zamawiającego, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie w zakładce „Moje Konto” po kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Rejestracja może zostać dokonana także podczas składania Zamówienia.

 3. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje dane: nazwę użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, które są niezbędne do założenia i utrzymania Konta. Przy Rejestracji Zamawiający dokonuje wyboru hasła do Konta, które wpisuje w polu formularza rejestracyjnego celem jego ustawienia i potwierdzenia. Adres poczty elektronicznej lub nazwa użytkownika podane przez Zamawiającego dokonującego Rejestracji Konta oraz ustawione hasło służą następnie jako dane Zamawiającego do zalogowania się do Konta.

 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Akademia przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania Rejestracji..

 5. Rejestracja w Serwisie dokonywana może być wyłącznie przez osoby pełnoletnie. • 4. Konto Zamawiającego. 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności: podgląd statusu realizacji Zamówień, dostęp do historii zamówień, zarządzać adresami płatności i dostawyoraz zmieniać hasło i szczegóły konta zamówień.

 2. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Akademii, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało ujawnione komukolwiek, lub jeśli jest lub zostało użyte w sposób nieupoważniony.

 3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, do dostępu i korzystania z Konta, w tym składania za jego pośrednictwem Zamówień, uprawnione są osoby uprawnione do reprezentacji lub do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w szczególności jego pracownicy lub współpracownicy, przy czym osoby te określa samodzielnie Zamawiający. Działania i zaniechania osób uprawnionych przez Zamawiającego do dostępu i korzystania z jego Konta traktowane są jako działania i zaniechania samego Zamawiającego, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Zamówienia złożone za pośrednictwem Konta Zamawiającego przez w/w osoby uprawnione do dostępu i korzystania z Konta Zamawiającego uznaje się za złożone przez samego Zamawiającego, a Umowa zawarta z Akademią w oparciu o takie Zamówienie zostaje zawarta bezpośrednio przez Zamawiającego.

 4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego przez czas nieoznaczony.

 5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta oraz żądać jego usunięcia bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Akademii jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail:  wloskakademia@millesapori.pl lub listownie na adres Akademii wskazany w § 1 ust. 3 lit. j. Regulaminu. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na realizację Umowy Kursów, zawarte przez Zamawiającego z Akademią.

 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 6 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego Akademii, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania.

 7. W przypadku wątpliwości co do osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Akademia zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnienia takiej osoby do przekazania żądania usunięcia Konta Zamawiającego. • 5. Kursy 1. Informacje o Kursach, takich jak m.in. nazwa, opis, miejsce, czas trwania, daty, dostępne są na stronach Serwisu, w opisach dotyczących poszczególnych Kursów.

 2. Zdjęcia zamieszczane w Serwisie służą prezentacji Kursów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Kursów dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Akademii. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Akademii podlegają ochronie prawnej.

 3. W razie czasowej niedostępności Kursów znajdujących się ofercie Akademii, na stronie Serwisu zostanie wskazana informacja w tym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może zostać powiadomiony o ich dostępności drogą mailową po wybraniu pola „powiadom o dostępności”. W tym celu Zamawiający, który nie dokonał Rejestracji, podaje adres mailowy, na który Akademia prześle powiadomienie o dostępności Kursu, co potwierdza wybierając pole „zapisz się”. W przypadku Zamawiającego, który dokonał Rejestracji oraz dokonuje zamówień będąc zalogowanym na Koncie, po wybraniu pola „powiadom o dostępności” powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane automatycznie na adres mailowy podany przy Rejestracji. • 6. Złożenie Zamówienia na Kurs i zawarcie Umowy 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu mogą być składane zarówno przez Zamawiających, którzy uprzednio dokonali Rejestracji oraz są zalogowani na swoim Koncie, jak również Zamawiający, którzy nie dokonali Rejestracji lub nie są zalogowani na Koncie.

 2. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera Kurs dostępny na stronie Akademii poprzez kliknięcie pola „Zarezerwuj Miejsce”, w wyniku czego informacja o danym Kursie i jego liczbie umieszczana jest w Koszyku. Kursy mogą być dowolnie dodawane do Koszyka oraz z niego usuwane aż do momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający posiada stały dostęp do zawartości swojego Koszyka za pośrednictwem zakładki „Koszyk”, dostępnej na stronie Akademii. Przedmiotem Zamówienia mogą być jedynie Kursy umieszczone w Koszyku.

 3. W przypadku posiadania Vouchera lub kuponu rabatowego, o którym mowa w § 8 Regulaminu uprawniającego Zamawiającego do otrzymania Rabatu, Zamawiający powinien wpisać ten kod znajdujący się na Voucherze na stronie Koszyk, w przeznaczonym do tego celu polu formularza „Kod kuponu”. W tym celu, Zamawiający aktywuje pole tekstowe do wpisania kodu rabatowego, a następnie wpisuje posiadany Voucher oraz potwierdza jego treść poprzez zaznaczenie pola „Zastosuj Kupon”. W przypadku wpisania prawidłowego i aktywnego kodu rabatowego albo Vouchera, wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z Vouchera albo kuponu rabatowego. W przypadku wpisania nieprawidłowego lub nieaktywnego Vouchera albo kuponu rabatowego, na stronie Koszyka pojawi się komunikat informujący o wpisaniu nieprawidłowego lub nieaktywnego Vouchera. Prawidłowo wpisany i aktywny Voucher albo kupon rabatowy może być w każdej chwili usunięty lub zmieniony na inny, aż do momentu złożenia Zamówienia. Akademia informuje, że w odniesieniu do Voucherów mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z Voucherem lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

 4. W przypadku zakupu Kursu dla 2 osób lub 2 Kursów albo Kursu dla 3 osób lub 3 Kursów, Zamawiający może aktywować kod kuponu w celu zmiany kwoty Zamówienia. Informacje o odpowiednim kodzie kuponu będą wskazane w Koszyku.

 5. Przed złożeniem Zamówienia i jego opłaceniem Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności oraz treścią Regulaminu, co Zamawiający potwierdza zaznaczając odpowiednie pola dostępne na stronie „Koszyk”. Zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się z ich treścią jest obowiązkowe i niezbędne do złożenia Zamówienia. W celu przejścia do kolejnego etapu składania Zamówienia, Zamawiający wybiera pole „Przejdź do Kasy”, aktywujące stronę „Podsumowanie”, na której dostępne są wszystkie dane dotyczące Zamówienia.

 6. Na stronie „Podsumowanie” Zamawiającemu udostępniany jest formularz w celu uzupełnienia niezbędnych do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy danych, tj. imienia i nazwiska osoby fizycznej składającej Zamówienie, telefonu kontaktowego i adresu e-mail, adresu rozliczeniowego, zaś w przypadku firm dodatkowo: nazwy podmiotu i NIP oraz adres firmy. Na stronie Podsumowanie Zamawiający wskazuje dane Zamawiającego, oraz dane Uczestników w polu tekstowym „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”. Przed złożeniem i opłaceniem Zamówienia, Zamawiający powinien sprawdzić prawidłowość treści Zamówienia oraz podanych do jego realizacji danych, które wskazane są na stronie „Podsumowanie”.

 7. W celu przejścia do dalszego etapu złożenia Zamówienia, Zamawiający potwierdza powyższe dane używając przycisku „Kupuję i Płacę”. Użycie linku „Kupuję i Płacę” pociąga za sobą obowiązek Płatności.

 8. Akademia potwierdza złożenie Zamówienia po zaznaczeniu pola „Kupuję i Płacę” poprzez wyświetlenie komunikatu na stronie Serwisu, oraz przesłanie na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia i informacjami o jego treści. W chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia Zamówienia między Stronami, o których mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do zawarcia Umowy. Z tą chwilą łączna Cena za Kursy będące przedmiotem Zamówienia jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.

 9. Czas obowiązywania Umowy trwa od momentu złożenia Zamówienia do momentu wykonania Umowy, tj. przeprowadzenia Kursu oraz dokonania Płatności na rzecz Akademii. Zawarta Umowa nie rodzi obowiązków Stron o charakterze ciągłym.

 10. Akademia nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych
  Zamawiającego oraz podanych przez niego danych Uczestników. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia oraz w ramach udziału w Kursie są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Akademia może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i  niezwłocznego informowania Akademii o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia

 11. Pomimo, iż Akademia dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i Ceny Kursów, które pojawiają się w Serwisie były dokładne, mogą wystąpić błędy. W sytuacji wykrycia błędu w Cenie zamówionych Kursów, informacja o błędzie oraz informacja o prawidłowej Cenie zostaną niezwłocznie przesłane przez Akademię do Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może ponownie potwierdzić Zamówienie po prawidłowej Cenie wskazanej przez Zamówienie lub zażądać anulowania Zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia akceptacji prawidłowej Ceny albo anulowania zamówienia przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania informacji, Akademia potraktuje Zamówienie jako anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany. Zamawiający podejmuje również wszelkie działania by uniknąć sytuacji, w której w Serwisie umieszczone były błędne informacje o dostępności Kursów. W przypadku gdyby okazało się, że po złożeniu Zamówienia, dany Kurs nie jest dostępny lub nie jest dostępny w liczbie miejsc lub dacie wskazanej przez Zamawiającego w Zamówieniu, Akademia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który będzie uprawniony do żądania anulowania Zamówienia w całości lub w części dotyczącej niedostępnej liczbie zamówionych Kursów. W przypadku braku otrzymania żądania anulowania Zamówienia w całości lub w części od Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania w/w informacji, Akademia potraktuje Zamówienie jako anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

 12. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Akademią mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 13. W celu uniknięcia wątpliwości, miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Akademii, tj. m.st. Warszawa.

 14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:

  1. przesłanie Zamawiającemu na podany adres e-mail, o którym mowa w § 6 ust. 7 powyżej, potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, które przedstawia treść założonego Zamówienia, w tym w szczególności dane Stron, Kursu objęte Zamówieniem i ich ilość, wartość Zamówienia, miejsce i daty przeprowadzenia Kursu oraz przesłanie Regulaminu;

  2. dołączenie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

  3. zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego (w przypadku uprzedniej Rejestracji oraz złożenia Zamówienia za pośrednictwem Konta). 15. Wszystkie Ceny Kursów podawane na stronach Akademii wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) wedle stawki obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia. • 7. Płatności 1. Zamawiający opłaca Zamówienie w ramach jednej z następujących form Płatności:

  1. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bieżący Akademii za pośrednictwem platformy imoje w formie przelewu online, zapłaty kartą kredytową lub płatniczą albo płatności „BLIK”;

  2. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bieżący Akademii, wykonywany samodzielnie przez Zamawiającego; 2. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a. Regulaminu, Zamawiającemu po złożeniu Zamówienia zostaje udostępnione pole „opłać zamówienie”, po zaznaczeniu którego Zamawiający zostaje automatycznie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych, umożliwiającego realizację Płatności. W ramach powyższego serwisu rozliczeniowego, Zamawiający dokonuje wyboru sposobu Płatności między przelewem online, zapłatą kartą kredytową lub płatniczą, a płatnością „BLIK”. Kolejne etapy realizacji Płatności przebiegają zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę usług bankowych, z którego korzysta Zamawiający celem dokonania Płatności. W przypadku nie dokonania Płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności przy użyciu linka w wiadomości mailowej wysłanej automatycznie przez dostawcę usług bankowych na podany przez Zamawiającego adres mailowy. Akademia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania pełnej zapłaty jego Ceny.

 3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b. Regulaminu, po złożeniu Zamówienia Zamawiającemu zostają udostępnione dane do wykonania przelewu bankowego na rachunek bieżący Akademii.

 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wykonania Płatności w formie przedpłaty, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a. i b. Regulaminu, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania Płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

 5. Akademia potwierdza otrzymanie Płatności, w formie o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a. i b. Regulaminu w formie wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. • 8. Voucher i Rabaty 1. Zamawiający ma możliwość nabycia w Serwisie Vouchera w celu wykorzystania do jednokrotnego nabycia Kursu w Serwisie na swoją rzecz lub rzecz osoby trzeciej, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. Voucher może zostać także podarowany innej osobie do samodzielnego wykorzystania, zasadach określonych w niniejszym paragrafie § 8 Regulaminu. Przed zakupem Vouchera Zamawiający potwierdzi zapoznanie się z warunkami wykorzystania Vouchera oraz okresem jego ważności, o czym Akademia informuje za pośrednictwem Serwisu.

 2. Po zakupie Vouchera, na adres e-mail Zamawiającego zostanie przekazany odpowiedni plik w formacie pdf albo wiadomość zawierająca odpowiedni kod rabatowy. Każdy nabyty Voucher ma określoną datę obowiązywania oraz może zostać wykorzystany tylko jednokrotnie. Voucher może zostać wykorzystany, w terminie jego ważności, w celu nabycia Kursu, które Cena nie przewyższa wartości Vouchera.

 3. W przypadku wykorzystania Vouchera o wartości wyższej niż łączna Cena Zamówienia, Zamawiający nie jest uprawniony do żądania od Akademii zwrotu różnicy pomiędzy wartością wykorzystanego Vouchera a Ceną Zamówienia, jak również do udzielenia Zamawiającemu dodatkowego rabatu lub innego świadczenia. Akademia nie refunduje różnicy pomiędzy Ceną Zamówienia, a kosztem Vouchera. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.

 4. Akademia może przyznawać Zamawiającym okresowo lub stale Rabaty, z których skorzystanie możliwe będzie po uzyskaniu kodu rabatowego i wpisaniu go przy składaniu Zamówienia zgodnie z zasadami, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. Akademia informuje o warunkach uzyskania prawa do Rabatu i jego treści za pośrednictwem strony Serwisu. • 9. Zasady udziału w Kursach 1. Kursy organizowane przez Akademię odbywają się we Włoskiej Akademii Szefów Kuchni Mille Sapori Plus IF&B z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 7 (chyba, że w opisie danych Kursów lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danych Kursów wyraźnie wskazano inaczej). W trakcie trwania Kursów, na terenie gdzie Kursy są prowadzone mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy (którzy opłacili udział w Kursie, z zastrzeżeniem opiekunów osób małoletnich poniżej 18 roku życia).

 2. Uczestnikiem Kursu co do zasady mogą być osoby pełnoletnie. W przypadku Kursów, których przeznaczonych dla osób małoletnich, takie Kurs zostanie odpowiednio oznaczone i opisane w Serwisie. W przypadku Kursów dla osób małoletnich poniżej 7 roku życia, udział takich osób w Kursie odbywa się za zgodą prawnego opiekuna i pod jego stałą opieką. W każdym przypadku osoby małoletnie mogą wziąć udział w Kursie tylko na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego, która musi zostać doręczona Akademii najpóźniej w momencie rozpoczęcia Kursu.

 3. Każdy Uczestnik jest zobowiązanych do zapewnienia dojazdu na miejsce Kursu we własnym zakresie i na własny koszt. Akademia nie organizują dojazdu do miejsca Kursu, jak również nie organizuje zakwaterowania na czas Kursu, jak również nie ponosi kosztów dojazdów lub zakwaterowania Uczestników.

 4. Kursy odbywają się w języku polskim, chyba że w ofercie danego Kursu lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danych Kursów wyraźnie wskazano inaczej. Akademia informuje, że Kursy mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, przy czym Akademia równocześnie zapewni, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.

 5. Liczba miejsc na danych Kursach jest ograniczona i każdorazowo określana przez Akademię.

 6. Warunkiem udziału w Kursie jest dostępność W przypadku, gdy w ramach objętych Zamówieniem Kursach będzie brakdostępnych miejsc, uprawniających do udziału w wybranym Kursie,Akademia niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia, proponując w tym celu –o ile to możliwe - inny termin Kursu lub inne Kursy. Brak decyzji Zamawiającego codo sposobu realizacji jego Zamówienia lub brak akceptacji z jego strony naprzedstawioną przez Akademię propozycję, po upływie 14 dni od uzyskania w/winformacji od Akademii, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Zamówieniaprzez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za Zamówienie – Akademia zwróciZamawiającemu opłaconą należność za zamówienie, w terminie do 14 (czternastu) dni odanulowania zamówienia.

 7. Akademia jest uprawniona do odwołania, zmiany programu, osóbprzeprowadzających Kurs, terminu i/lub miejsca, w którym odbywa się daneKurs, w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siływyższej. O każdorazowej zmianie Akademia poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną a w przypadku odwołania Kursu – o ile to możliwe – zaproponuje innytermin Kursu lub inne Kursy. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającegoktórejkolwiek z w/w zmian dotyczących danego Kursu lub braku akceptacji innegoterminu Kursu lub innych Kursów, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia odzawartej Umowy. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Akademia zwróciZamawiającemu opłaconą należność za Zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni ododstąpienia od Umowy.

 8. Akademia może wykorzystać podany przez Zamawiającego adres e-mail lub numer telefonu oraz do komunikacji zUżytkownikiem lub Uczestnikiem Kursu w celach związanych z jego realizacją lub udziałem w Kursie.

 9. Czas trwania Kursu jest określany przez Akademię, przy czym informacja o czasie trwania danego Kursu znajduje się w opisie tego Kursu znajdującego się w Serwisie. W wyjątkowych przypadkach, na wyraźną prośbę lub za zgodą wszystkich Uczestników danego Kursu, Akademia lub prowadzący Kurs może skrócić czas jego trwania, bądź zmienić jego program.

 10. Kurs może być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób zapewnionych przez Akademię.

 11. W Kursie mogą brać udział osoby pełnoletnie jak również – o ile w ofercie danego Kursu nie wskazano inaczej – małoletni, którzy ukończyli 18 rok życia, ale wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność swoich opiekunów prawnych, przy czym małoletni do 7 roku życia muszą być przez cały czas trwania Kursu pod stałą opieką ich opiekunów.

 12. Akademia informuje, że do przygotowania potraw do przeprowadzenia Kursu mogą być wykorzystywane produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Kursie, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i we własnym zakresie dokonać oceny, w tym po ewentualnej konsultacji lekarskiej, czy może wziąć udział w Kursie. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z prowadzącym Kurs. Akademia zastrzega, że podawany w opisie danego Kursu (m. in. lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu wszystkich składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw, a dokładne informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Akademią pod adresem mailowym: wloskakademia@millesapori.pl.

 13. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane w trakcie Kursu, o ile nie zmienia to charakteru Kursu ani jego zakresu. Uczestnik nie może korzystać podczas Kursu z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Akademia oraz prowadzący Kurs wyrażą na to uprzednią zgodę.

 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Kursów podstawowych zasad higieny osobistej.

 15. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie do weryfikacji swojego stanu zdrowia i w szczególności skonsultowania swojego udziału w Kursie z lekarzem przed skorzystaniem z oferty Akademii. Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać Akademii wszelkie przeciwwskazania do udziału w Kursie jeszcze przed przystąpieniem do danego Kursu, w tym w szczególności przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym, jak również poinformować Akademię o występujących u niego uczuleniach i innych przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia jego lub innych Uczestników podczas Kursu, w których bierze udział. Poinformowanie Akademii nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej. Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Kursie Uczestnikowi, które zachowanie oraz stan zdrowia budzą wątpliwości co do możliwości zapewnienia tej osobie oraz innym Uczestnikom oraz prowadzącym Akademii bezpiecznych i higienicznych warunków przeprowadzenia Kursu. W takim przypadku Akademia może zaproponować takiemu Uczestnikowi, w miarę możliwości zmianę daty odbycia Kursu lub zwrot uiszczonej Ceny za dany Kurs.

 16. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionym Kursie, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tym Kursie zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Akademię drogą e-mailową, na adres: wloskakademia@millesapori.pl, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Kursu, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Kursie jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 17. Nieobecność Uczestnika na Kursie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 100% Ceny za tego Uczestnika, zaś w razie już dokonania opłaty – nie podlega ona zwrotowi, poza wyraźnie odmiennie określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa sytuacjami.

 18. Kursy mają charakter praktyczny. Akademia zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Akademia nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników ani nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką danego Kursu, zaś Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, wiedzy i materiałów, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Akademii lub prowadzącego Kurs.

 19. Uczestnicy Kursów oświadczają, że nie będą fotografować/nagrywać przebiegu Kursów w celach komercyjnych. Akademia wyraża zgodę na wykorzystanie ewentualnych zdjęć czy filmów, wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego Uczestników/dla prywatnego użytku Uczestników, z zachowaniem praw osób trzecich. Wszystkie materiały przekazane przez Akademię lub osoby prowadzące Kurs stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz są udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego i w celu udziału w Kursie. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych stosownymi przepisami prawa, materiały te nie mogą być przedmiotem obrotu przez Uczestników, w tym sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie.

 20. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Kursu sobie samemu bądź innym Uczestnikom lub Akademii, powstałe z jego winy, w szczególności które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 21. Akademia i/lub jego upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Kursu za zwrotem wpłaconych przez Zamawiającego za udział tego Uczestnika pieniędzy proporcjonalnie potrąconych o wartość częściowego udziału w Kursie, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu bądź nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg lub realizację programu Kursu.

 22. Akademia oraz osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej Kursów, w tym do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych ze Kursem. Uczestnicy Kursów oświadczają, że wyrażają zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunków/artystycznego wykonania oraz głosów utrwalonych w ramach Kursów, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejsze wykorzystywanie (w tym publikację, emisję, wyświetlanie, itp.) zdjęć, nagrań audio/video z Kursów, w szczególności w celach informujących o Kursach, jak również w celach promocyjnych i reklamowych, Kursów, Akademii oraz jej usług, a ponadto upoważnionych przez Akademię osób trzecich. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik upoważnia Akademię do udzielenia w/w praw/uprawnień, na rzecz wybranych przez Akademię osób trzecich. Dodatkowo i niezależnie od w/w uprawnienia Akademii, Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 23. Każdy Uczestnik Kursu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 24. Każdy Uczestnik Kursu jest zobowiązany do podpisania oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2A (Zgoda na wykorzystanie wizerunku) oraz Załącznik nr 3A (Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w związku z uczestnictwem w Kursie akademii szefów kuchni - Mille Sapori Plus IF&B).

 25. Udział małoletniego w Kursie jest uzależniony od złożenia przez jego opiekują prawnego oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2B (Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej) oraz Załącznik nr 3B (Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o przyjęciu do wiadomości o przyjęciu do wiadomości ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w związku z uczestnictwem w Kursie akademii szefów kuchni - Mille Sapori Plus IF&B). • 10. Prawo do odstąpienia od Umowy 1. Niniejszy § 10 Regulaminu reguluje prawo do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego będącego:

  1. Konsumentem;

  2. osobą fizyczną, gdy zawierana z Akademią Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2. Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8-9 Regulaminu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, informuje Akademię (Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa; e-mail: wloskakademia@millesapori.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 4. Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Akademia zwraca Zamawiającemu, o którym mowa ust. 1 powyżej, całą uiszczoną przez niego opłatę (lub proporcjonalną – w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego nieobecnych Uczestników), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Akademii o odstąpieniu.

 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jaki został przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, użyty przy złożeniu Zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. W przypadku, w którym Zamawiający, o którym mowa w ust. 1 powyżej wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Akademię usługi, taki Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Akademię do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny.

 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Akademia w całości przeprowadzi Kurs za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Umowy, że po spełnieniu świadczenia przez Akademię utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 10. W przypadku nieobecności na Kursie Uczestnika/Uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego bez uprzedniego zgłoszenia odstąpienia przez Konsumenta, w trybie wskazanym w ust. 1-9 powyżej, Akademia zachowuje prawo zatrzymaniapełnego wynagrodzenia za nieobecnych na Kursie Uczestników. W przypadkuzgłoszenia prawidłowego odstąpienia od udziału w Kursie, Akademia zwracaZamawiającemu całą uiszczoną przez niego opłatę (lub proporcjonalną – w stosunku dowskazanych przez Zamawiającego nieobecnych Uczestników), niezwłocznie, nie później jednakniż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Akademii o odstąpieniu. • 11. Reklamacje 1. Akademia odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach prawa.

 2. Wszelkie reklamacje, związane z funkcjonalnością Serwisu oraz realizacją Umowy, mogą być zgłaszane Akademii w szczególności w następujących formach:

  1. pisemnie, na adres Akademii: Mille Sapori Plus sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa);

  2. pocztą elektroniczną, na adres mailowy Akademii: wloskakademia@millesapori.pl;

  3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://akademiaszefowkuchni.pl (zakładka „Formularz kontaktowy”). 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), datę zakupu Kursu, jego nazwę, numer Zamówienia, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacja rozpatrywana jest przez Akademię w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna bieg począwszy od dnia następnego po dniu, w którym Akademii zostało doręczone kompletne zgłoszenie reklamacyjne Zamawiającego. Jeżeli Akademia nie udzieli odpowiedzi na reklamację Zamawiającego będącego Konsumentem w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Akademia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Akademia powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany przy składaniu reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 6. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

 7. Zapisy niniejszego § 11 dotyczące Konsumenta, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. • 12. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach Mille Sapori jest Akademia (Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa). Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji Zamówień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

 2. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Zamawiających, oraz wykorzystywanych przez Mille Sapori plikach cookies określają zasady Polityki Prywatności. • 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Zamawiający będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Akademią Umowy;

  2. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Akademią.

  3. Zamawiający będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym, a Akademią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 3. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. • 14. Postanowienia końcowe 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Akademia informuje, że: • nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

 • Akademia stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych przez Zamawiającego danych ma stronach Serwisu: automatyczne sprawdzanie poprawności wpisania e-maila (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez walidację adresu poczty elektronicznej przy logowaniu na Konto); sprawdzenie poprawności hasła (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez nakaz podania hasła w dwóch polach przy Rejestracji i logowaniu na Konto); wykrywanie ewentualnych błędów w treści Zamówienia poprzez wyświetlenie podsumowania Zamówienia, co daje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia istotnych warunków przyszłej transakcji przed złożeniem Zamówienia; zapewnienie możliwości edycji kluczowych pól formularzy Zamówienia przed jego złożeniem;

 • nie pobiera od Zamawiających kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

 • nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów o dostarczanie takich treści;

 • Akademia przedstawia informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, na stronie internetowej: https://akademiaszefowkuchni.pl/regulamin/;

 • Akademia przedstawia w Polityce Prywatności funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Akademię do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający;

 • nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Akademia nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

 • Akademia nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,

 • Umowy z Akademią są zawierane w języku polskim. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://akademiaszefowkuchni.pl/regulamin/.

 3. Akademia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Akademię określonych obowiązków przez organy administracji publicznej, zmiany danych Akademii, a także w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

 4. O zmianie Regulaminu Akademia powiadamia zarejestrowanych Zamawiających przy użyciu podanych przez Zamawiających adresów e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Serwisu.

 5. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w Serwisie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z § 12 ust. 5 Regulaminu. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5 Regulaminu.

 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za niezależne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2021 roku.


 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Działając na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.), Akademia - Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361584, o kapitale zakładowym 500.000,00 złotych w całości wpłacony, NIP 5272633791, REGON 142437942, niniejszym informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z serwisu internetowego akademiaszefowkuchni.pl, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym między innymi o:

 • możliwości otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

 • obecności i działania oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych (szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika); wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku. Termin malware odnosi się do natrętnego oprogramowania takiego jak: wirusy, konie trojańskie, ransomware, spyware, adware, scareware i inne szkodliwe programy;

 • obecności i działania tzw. robaków internetowych (worm), czyli oprogramowania zdolnego do samopowielania;

 • możliwości zadziałania oprogramowania szpiegującego typu spyware, to jest oprogramowania śledzącego działania użytkownika w Internecie, uaktywniającego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

 • możliwości wyłudzenia poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

 • możliwości włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit;

 • czynnościach kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;


Zamawiający, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

Regulamin serwisu internetowego

we Włoskiej Akademii Kuchni Mille Sapori Plus IF&B

 • 1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień na udział w Kursach organizowanych przez spółkę Mille Sapori Plus sp. z o.o., poprzez serwis znajdujący się na stronie internetowej: https://akademiaszefowkuchni.pl.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  w tym w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.; dalej również jako „Kodeks cywilny”);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”);
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1; dalej również jako „RODO”);
  5. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781, z późn. zm.).
 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Cena – oznacza wartość danego Kursu brutto, umieszczoną wraz z informacją o Kursie na stronie internetowej Serwisu; Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek towarów i usług (VAT);
  2. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej z Akademią (w tym zawierającą Umowę), która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Konto – oznacza indywidualne konto Zamawiającego utworzone po dokonaniu Rejestracji w serwisie Akademii, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień, opisane szczegółowo w § 6 niniejszego Regulaminu;
  4. Koszyk – oznacza elektroniczny formularz udostępniony przez Akademię na stronach Serwisu, za pomocą którego Zamawiający wybiera Kurs będący przedmiotem Zamówienia;
  5. Serwis– oznacza serwis internetowy prowadzony przez Akademię, znajdujący się na stronie internetowej https://akademiaszefowkuchni.pl;
  6. Płatność – oznacza podejmowane przez Zamawiającego czynności mające na celu uiszczenie Ceny na rzecz Akademii, w ramach wykonania Umowy Kursu zgodnie z Zamówieniem, w formach i na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu;
  7. Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności stosowaną przez Akademię, której treść dostępna jest na stronie internetowej: https://akademiaszefowkuchni.pl/polityka-prywatnosci/
  8. Rabat – oznacza obniżkę łącznej Ceny Zamówienia na zasadach określonych w § 8 Regulaminu;
  9. Rejestracja – oznacza czynności podejmowane przez Zamawiającego przy użyciu Serwisu, mające na celu utworzenie przez Zamawiającego swojego Konta, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 niniejszego Regulaminu;
  10. Akademia – oznacza spółkę Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361584, o kapitale zakładowym 500.000,00 złotych w całości wpłacony, posiadającą numery NIP 5272633791 oraz REGON 142437942, dokonującą sprzedaży Kursów na odległość za pomocą Serwisu;
  11. Strony – oznacza Zamawiającego i Akademię, będących stronami Umowy;
  12. Kurs – organizowane przez Akademię warsztaty kulinarne według programu i opisu wskazanego w Serwisie, w których miejsca mogą być nabywane przez Zamawiającego dla siebie lub innych Uczestników za pośrednictwem Zamówień składanych w Serwisie;
  13. Umowa – oznacza umowę Kursu, która zawierana jest przez Strony na odległość, w związku ze złożeniem przez Zamawiającego Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, po wcześniejszej akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
  14. Uczestnik – oznacza osobę lub osoby wskazane przez Zamawiającego do uczestnictwa w Kursach podczas składania Zamówienia, jak również osoby faktycznie biorące udział w Kursie. W przypadku osób małoletnich poniżej 7 roku życia za Uczestnika uważa się także jego prawnego opiekuna sprawującego nad nim opiekę w trakcie Kursu;
  15. Voucher – oznacza kod promocyjny, o którym mowa § 8 Regulaminu;
  16. Zamawiający – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsumenta), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która jest uprawniona do dokonywania nabycia Kursu lub Kursów w Serwisie na swoją rzecz lub rzecz osób trzecich;
  17. Zamówienie – oznacza zlecenie zawarcia Umowy na Kurs, zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonywanym na stronach Akademii przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem formy Płatności i odbioru.
 4. Akademia świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, jak również prowadzi Kursy zgodnie z postanowieniami przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 2 Regulaminu, oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedaż Kursów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone przez Akademię usługi drogą elektroniczną obejmują Rejestrację oraz korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w § 4, jak również możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu;
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu, w tym zapoznawanie się z rodzajem Kursów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Serwisie.
 3. Rejestracja w Serwisie, korzystanie z Konta, jak również jego usunięcie są wolne od opłat.
 4. W ramach Rejestracji i korzystania z Konta niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek bezprawnych treści, w tym w szczególności:
 • informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu;
 • informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Akademii lub osób trzecich;
 • innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia Konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Zamawiający naruszy obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące regulaminy, wytyczne lub zasady.

 1. W celu właściwego korzystania z Serwisu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer od wersji 5.5, FireFox, Opera, Chrome, Safari oraz posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek
  i stylów CSS) oraz dostęp do sieci Internet.
 2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dysponować adresem elektronicznym (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej https://akademiaszefowkuchni.pl/regulamin/ oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie https://akademiaszefowkuchni.pl/polityka-prywatnosci/.
 • 3. Rejestracja
 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Zamawiającego, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie w zakładce „Moje Konto” po kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Rejestracja może zostać dokonana także podczas składania Zamówienia.
 3. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje dane: nazwę użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, które są niezbędne do założenia i utrzymania Konta. Przy Rejestracji Zamawiający dokonuje wyboru hasła do Konta, które wpisuje w polu formularza rejestracyjnego celem jego ustawienia i potwierdzenia. Adres poczty elektronicznej lub nazwa użytkownika podane przez Zamawiającego dokonującego Rejestracji Konta oraz ustawione hasło służą następnie jako dane Zamawiającego do zalogowania się do Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Akademia przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania Rejestracji..
 5. Rejestracja w Serwisie dokonywana może być wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 • 4. Konto Zamawiającego.
 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności: podgląd statusu realizacji Zamówień, dostęp do historii zamówień, zarządzać adresami płatności i dostawyoraz zmieniać hasło i szczegóły konta zamówień.
 2. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Akademii, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało ujawnione komukolwiek, lub jeśli jest lub zostało użyte w sposób nieupoważniony.
 3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, do dostępu i korzystania z Konta, w tym składania za jego pośrednictwem Zamówień, uprawnione są osoby uprawnione do reprezentacji lub do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w szczególności jego pracownicy lub współpracownicy, przy czym osoby te określa samodzielnie Zamawiający. Działania i zaniechania osób uprawnionych przez Zamawiającego do dostępu i korzystania z jego Konta traktowane są jako działania i zaniechania samego Zamawiającego, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Zamówienia złożone za pośrednictwem Konta Zamawiającego przez w/w osoby uprawnione do dostępu i korzystania z Konta Zamawiającego uznaje się za złożone przez samego Zamawiającego, a Umowa zawarta z Akademią w oparciu o takie Zamówienie zostaje zawarta bezpośrednio przez Zamawiającego.
 4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego przez czas nieoznaczony.
 5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta oraz żądać jego usunięcia bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Akademii jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail:  wloskakademia@millesapori.pl lub listownie na adres Akademii wskazany w § 1 ust. 3 lit. j. Regulaminu. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na realizację Umowy Kursów, zawarte przez Zamawiającego z Akademią.
 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 6 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego Akademii, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania.
 7. W przypadku wątpliwości co do osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Akademia zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnienia takiej osoby do przekazania żądania usunięcia Konta Zamawiającego.
 • 5. Kursy
 1. Informacje o Kursach, takich jak m.in. nazwa, opis, miejsce, czas trwania, daty, dostępne są na stronach Serwisu, w opisach dotyczących poszczególnych Kursów.
 2. Zdjęcia zamieszczane w Serwisie służą prezentacji Kursów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Kursów dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Akademii. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Akademii podlegają ochronie prawnej.
 3. W razie czasowej niedostępności Kursów znajdujących się ofercie Akademii, na stronie Serwisu zostanie wskazana informacja w tym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może zostać powiadomiony o ich dostępności drogą mailową po wybraniu pola „powiadom o dostępności”. W tym celu Zamawiający, który nie dokonał Rejestracji, podaje adres mailowy, na który Akademia prześle powiadomienie o dostępności Kursu, co potwierdza wybierając pole „zapisz się”. W przypadku Zamawiającego, który dokonał Rejestracji oraz dokonuje zamówień będąc zalogowanym na Koncie, po wybraniu pola „powiadom o dostępności” powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane automatycznie na adres mailowy podany przy Rejestracji.
 • 6. Złożenie Zamówienia na Kurs i zawarcie Umowy
 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu mogą być składane zarówno przez Zamawiających, którzy uprzednio dokonali Rejestracji oraz są zalogowani na swoim Koncie, jak również Zamawiający, którzy nie dokonali Rejestracji lub nie są zalogowani na Koncie.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera Kurs dostępny na stronie Akademii poprzez kliknięcie pola „Zarezerwuj Miejsce”, w wyniku czego informacja o danym Kursie i jego liczbie umieszczana jest w Koszyku. Kursy mogą być dowolnie dodawane do Koszyka oraz z niego usuwane aż do momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający posiada stały dostęp do zawartości swojego Koszyka za pośrednictwem zakładki „Koszyk”, dostępnej na stronie Akademii. Przedmiotem Zamówienia mogą być jedynie Kursy umieszczone w Koszyku.
 3. W przypadku posiadania Vouchera lub kuponu rabatowego, o którym mowa w § 8 Regulaminu uprawniającego Zamawiającego do otrzymania Rabatu, Zamawiający powinien wpisać ten kod znajdujący się na Voucherze na stronie Koszyk, w przeznaczonym do tego celu polu formularza „Kod kuponu”. W tym celu, Zamawiający aktywuje pole tekstowe do wpisania kodu rabatowego, a następnie wpisuje posiadany Voucher oraz potwierdza jego treść poprzez zaznaczenie pola „Zastosuj Kupon”. W przypadku wpisania prawidłowego i aktywnego kodu rabatowego albo Vouchera, wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z Vouchera albo kuponu rabatowego. W przypadku wpisania nieprawidłowego lub nieaktywnego Vouchera albo kuponu rabatowego, na stronie Koszyka pojawi się komunikat informujący o wpisaniu nieprawidłowego lub nieaktywnego Vouchera. Prawidłowo wpisany i aktywny Voucher albo kupon rabatowy może być w każdej chwili usunięty lub zmieniony na inny, aż do momentu złożenia Zamówienia. Akademia informuje, że w odniesieniu do Voucherów mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z Voucherem lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 4. W przypadku zakupu Kursu dla 2 osób lub 2 Kursów albo Kursu dla 3 osób lub 3 Kursów, Zamawiający może aktywować kod kuponu w celu zmiany kwoty Zamówienia. Informacje o odpowiednim kodzie kuponu będą wskazane w Koszyku.
 5. Przed złożeniem Zamówienia i jego opłaceniem Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności oraz treścią Regulaminu, co Zamawiający potwierdza zaznaczając odpowiednie pola dostępne na stronie „Koszyk”. Zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się z ich treścią jest obowiązkowe i niezbędne do złożenia Zamówienia. W celu przejścia do kolejnego etapu składania Zamówienia, Zamawiający wybiera pole „Przejdź do Kasy”, aktywujące stronę „Podsumowanie”, na której dostępne są wszystkie dane dotyczące Zamówienia.
 6. Na stronie „Podsumowanie” Zamawiającemu udostępniany jest formularz w celu uzupełnienia niezbędnych do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy danych, tj. imienia i nazwiska osoby fizycznej składającej Zamówienie, telefonu kontaktowego i adresu e-mail, adresu rozliczeniowego, zaś w przypadku firm dodatkowo: nazwy podmiotu i NIP oraz adres firmy. Na stronie Podsumowanie Zamawiający wskazuje dane Zamawiającego, oraz dane Uczestników w polu tekstowym „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”. Przed złożeniem i opłaceniem Zamówienia, Zamawiający powinien sprawdzić prawidłowość treści Zamówienia oraz podanych do jego realizacji danych, które wskazane są na stronie „Podsumowanie”.
 7. W celu przejścia do dalszego etapu złożenia Zamówienia, Zamawiający potwierdza powyższe dane używając przycisku „Kupuję i Płacę”. Użycie linku „Kupuję i Płacę” pociąga za sobą obowiązek Płatności.
 8. Akademia potwierdza złożenie Zamówienia po zaznaczeniu pola „Kupuję i Płacę” poprzez wyświetlenie komunikatu na stronie Serwisu, oraz przesłanie na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia i informacjami o jego treści. W chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia Zamówienia między Stronami, o których mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do zawarcia Umowy. Z tą chwilą łączna Cena za Kursy będące przedmiotem Zamówienia jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.
 9. Czas obowiązywania Umowy trwa od momentu złożenia Zamówienia do momentu wykonania Umowy, tj. przeprowadzenia Kursu oraz dokonania Płatności na rzecz Akademii. Zawarta Umowa nie rodzi obowiązków Stron o charakterze ciągłym.
 10. Akademia nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych
  Zamawiającego oraz podanych przez niego danych Uczestników. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia oraz w ramach udziału w Kursie są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Akademia może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i  niezwłocznego informowania Akademii o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia
 11. Pomimo, iż Akademia dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i Ceny Kursów, które pojawiają się w Serwisie były dokładne, mogą wystąpić błędy. W sytuacji wykrycia błędu w Cenie zamówionych Kursów, informacja o błędzie oraz informacja o prawidłowej Cenie zostaną niezwłocznie przesłane przez Akademię do Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może ponownie potwierdzić Zamówienie po prawidłowej Cenie wskazanej przez Zamówienie lub zażądać anulowania Zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia akceptacji prawidłowej Ceny albo anulowania zamówienia przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania informacji, Akademia potraktuje Zamówienie jako anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany. Zamawiający podejmuje również wszelkie działania by uniknąć sytuacji, w której w Serwisie umieszczone były błędne informacje o dostępności Kursów. W przypadku gdyby okazało się, że po złożeniu Zamówienia, dany Kurs nie jest dostępny lub nie jest dostępny w liczbie miejsc lub dacie wskazanej przez Zamawiającego w Zamówieniu, Akademia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który będzie uprawniony do żądania anulowania Zamówienia w całości lub w części dotyczącej niedostępnej liczbie zamówionych Kursów. W przypadku braku otrzymania żądania anulowania Zamówienia w całości lub w części od Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania w/w informacji, Akademia potraktuje Zamówienie jako anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
 12. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Akademią mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 13. W celu uniknięcia wątpliwości, miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Akademii, tj. m.st. Warszawa.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:
  1. przesłanie Zamawiającemu na podany adres e-mail, o którym mowa w § 6 ust. 7 powyżej, potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, które przedstawia treść założonego Zamówienia, w tym w szczególności dane Stron, Kursu objęte Zamówieniem i ich ilość, wartość Zamówienia, miejsce i daty przeprowadzenia Kursu oraz przesłanie Regulaminu;
  2. dołączenie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);
  3. zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego (w przypadku uprzedniej Rejestracji oraz złożenia Zamówienia za pośrednictwem Konta).
 15. Wszystkie Ceny Kursów podawane na stronach Akademii wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) wedle stawki obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
 • 7. Płatności
 1. Zamawiający opłaca Zamówienie w ramach jednej z następujących form Płatności:
  1. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bieżący Akademii za pośrednictwem platformy imoje w formie przelewu online, zapłaty kartą kredytową lub płatniczą albo płatności „BLIK”;
  2. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bieżący Akademii, wykonywany samodzielnie przez Zamawiającego;
 2. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a. Regulaminu, Zamawiającemu po złożeniu Zamówienia zostaje udostępnione pole „opłać zamówienie”, po zaznaczeniu którego Zamawiający zostaje automatycznie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych, umożliwiającego realizację Płatności. W ramach powyższego serwisu rozliczeniowego, Zamawiający dokonuje wyboru sposobu Płatności między przelewem online, zapłatą kartą kredytową lub płatniczą, a płatnością „BLIK”. Kolejne etapy realizacji Płatności przebiegają zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę usług bankowych, z którego korzysta Zamawiający celem dokonania Płatności. W przypadku nie dokonania Płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności przy użyciu linka w wiadomości mailowej wysłanej automatycznie przez dostawcę usług bankowych na podany przez Zamawiającego adres mailowy. Akademia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania pełnej zapłaty jego Ceny.
 3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b. Regulaminu, po złożeniu Zamówienia Zamawiającemu zostają udostępnione dane do wykonania przelewu bankowego na rachunek bieżący Akademii.
 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wykonania Płatności w formie przedpłaty, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a. i b. Regulaminu, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania Płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
 5. Akademia potwierdza otrzymanie Płatności, w formie o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a. i b. Regulaminu w formie wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
 • 8. Voucher i Rabaty
 1. Zamawiający ma możliwość nabycia w Serwisie Vouchera w celu wykorzystania do jednokrotnego nabycia Kursu w Serwisie na swoją rzecz lub rzecz osoby trzeciej, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. Voucher może zostać także podarowany innej osobie do samodzielnego wykorzystania, zasadach określonych w niniejszym paragrafie § 8 Regulaminu. Przed zakupem Vouchera Zamawiający potwierdzi zapoznanie się z warunkami wykorzystania Vouchera oraz okresem jego ważności, o czym Akademia informuje za pośrednictwem Serwisu.
 2. Po zakupie Vouchera, na adres e-mail Zamawiającego zostanie przekazany odpowiedni plik w formacie pdf albo wiadomość zawierająca odpowiedni kod rabatowy. Każdy nabyty Voucher ma określoną datę obowiązywania oraz może zostać wykorzystany tylko jednokrotnie. Voucher może zostać wykorzystany, w terminie jego ważności, w celu nabycia Kursu, które Cena nie przewyższa wartości Vouchera.
 3. W przypadku wykorzystania Vouchera o wartości wyższej niż łączna Cena Zamówienia, Zamawiający nie jest uprawniony do żądania od Akademii zwrotu różnicy pomiędzy wartością wykorzystanego Vouchera a Ceną Zamówienia, jak również do udzielenia Zamawiającemu dodatkowego rabatu lub innego świadczenia. Akademia nie refunduje różnicy pomiędzy Ceną Zamówienia, a kosztem Vouchera. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.
 4. Akademia może przyznawać Zamawiającym okresowo lub stale Rabaty, z których skorzystanie możliwe będzie po uzyskaniu kodu rabatowego i wpisaniu go przy składaniu Zamówienia zgodnie z zasadami, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. Akademia informuje o warunkach uzyskania prawa do Rabatu i jego treści za pośrednictwem strony Serwisu.
 • 9. Zasady udziału w Kursach
 1. Kursy organizowane przez Akademię odbywają się we Włoskiej Akademii Szefów Kuchni Mille Sapori Plus IF&B z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 7 (chyba, że w opisie danych Kursów lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danych Kursów wyraźnie wskazano inaczej). W trakcie trwania Kursów, na terenie gdzie Kursy są prowadzone mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy (którzy opłacili udział w Kursie, z zastrzeżeniem opiekunów osób małoletnich poniżej 18 roku życia).
 2. Uczestnikiem Kursu co do zasady mogą być osoby pełnoletnie. W przypadku Kursów, których przeznaczonych dla osób małoletnich, takie Kurs zostanie odpowiednio oznaczone i opisane w Serwisie. W przypadku Kursów dla osób małoletnich poniżej 7 roku życia, udział takich osób w Kursie odbywa się za zgodą prawnego opiekuna i pod jego stałą opieką. W każdym przypadku osoby małoletnie mogą wziąć udział w Kursie tylko na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego, która musi zostać doręczona Akademii najpóźniej w momencie rozpoczęcia Kursu.
 3. Każdy Uczestnik jest zobowiązanych do zapewnienia dojazdu na miejsce Kursu we własnym zakresie i na własny koszt. Akademia nie organizują dojazdu do miejsca Kursu, jak również nie organizuje zakwaterowania na czas Kursu, jak również nie ponosi kosztów dojazdów lub zakwaterowania Uczestników.
 4. Kursy odbywają się w języku polskim, chyba że w ofercie danego Kursu lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danych Kursów wyraźnie wskazano inaczej. Akademia informuje, że Kursy mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, przy czym Akademia równocześnie zapewni, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.
 5. Liczba miejsc na danych Kursach jest ograniczona i każdorazowo określana przez Akademię.
 6. Warunkiem udziału w Kursie jest dostępność W przypadku, gdy w ramach objętych Zamówieniem Kursach będzie brakdostępnych miejsc, uprawniających do udziału w wybranym Kursie,Akademia niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia, proponując w tym celu –o ile to możliwe – inny termin Kursu lub inne Kursy. Brak decyzji Zamawiającego codo sposobu realizacji jego Zamówienia lub brak akceptacji z jego strony naprzedstawioną przez Akademię propozycję, po upływie 14 dni od uzyskania w/winformacji od Akademii, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Zamówieniaprzez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za Zamówienie – Akademia zwróciZamawiającemu opłaconą należność za zamówienie, w terminie do 14 (czternastu) dni odanulowania zamówienia.
 7. Akademia jest uprawniona do odwołania, zmiany programu, osóbprzeprowadzających Kurs, terminu i/lub miejsca, w którym odbywa się daneKurs, w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siływyższej. O każdorazowej zmianie Akademia poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną a w przypadku odwołania Kursu – o ile to możliwe – zaproponuje innytermin Kursu lub inne Kursy. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającegoktórejkolwiek z w/w zmian dotyczących danego Kursu lub braku akceptacji innegoterminu Kursu lub innych Kursów, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia odzawartej Umowy. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Akademia zwróciZamawiającemu opłaconą należność za Zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni ododstąpienia od Umowy.
 8. Akademia może wykorzystać podany przez Zamawiającego adres e-mail lub numer telefonu oraz do komunikacji zUżytkownikiem lub Uczestnikiem Kursu w celach związanych z jego realizacją lub udziałem w Kursie.
 9. Czas trwania Kursu jest określany przez Akademię, przy czym informacja o czasie trwania danego Kursu znajduje się w opisie tego Kursu znajdującego się w Serwisie. W wyjątkowych przypadkach, na wyraźną prośbę lub za zgodą wszystkich Uczestników danego Kursu, Akademia lub prowadzący Kurs może skrócić czas jego trwania, bądź zmienić jego program.
 10. Kurs może być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób zapewnionych przez Akademię.
 11. W Kursie mogą brać udział osoby pełnoletnie jak również – o ile w ofercie danego Kursu nie wskazano inaczej – małoletni, którzy ukończyli 18 rok życia, ale wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność swoich opiekunów prawnych, przy czym małoletni do 7 roku życia muszą być przez cały czas trwania Kursu pod stałą opieką ich opiekunów.
 12. Akademia informuje, że do przygotowania potraw do przeprowadzenia Kursu mogą być wykorzystywane produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Kursie, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i we własnym zakresie dokonać oceny, w tym po ewentualnej konsultacji lekarskiej, czy może wziąć udział w Kursie. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z prowadzącym Kurs. Akademia zastrzega, że podawany w opisie danego Kursu (m. in. lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu wszystkich składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw, a dokładne informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Akademią pod adresem mailowym: wloskakademia@millesapori.pl.
 13. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane w trakcie Kursu, o ile nie zmienia to charakteru Kursu ani jego zakresu. Uczestnik nie może korzystać podczas Kursu z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Akademia oraz prowadzący Kurs wyrażą na to uprzednią zgodę.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Kursów podstawowych zasad higieny osobistej.
 15. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie do weryfikacji swojego stanu zdrowia i w szczególności skonsultowania swojego udziału w Kursie z lekarzem przed skorzystaniem z oferty Akademii. Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać Akademii wszelkie przeciwwskazania do udziału w Kursie jeszcze przed przystąpieniem do danego Kursu, w tym w szczególności przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym, jak również poinformować Akademię o występujących u niego uczuleniach i innych przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia jego lub innych Uczestników podczas Kursu, w których bierze udział. Poinformowanie Akademii nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej. Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Kursie Uczestnikowi, które zachowanie oraz stan zdrowia budzą wątpliwości co do możliwości zapewnienia tej osobie oraz innym Uczestnikom oraz prowadzącym Akademii bezpiecznych i higienicznych warunków przeprowadzenia Kursu. W takim przypadku Akademia może zaproponować takiemu Uczestnikowi, w miarę możliwości zmianę daty odbycia Kursu lub zwrot uiszczonej Ceny za dany Kurs.
 16. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionym Kursie, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tym Kursie zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Akademię drogą e-mailową, na adres: wloskakademia@millesapori.pl, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Kursu, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Kursie jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 17. Nieobecność Uczestnika na Kursie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 100% Ceny za tego Uczestnika, zaś w razie już dokonania opłaty – nie podlega ona zwrotowi, poza wyraźnie odmiennie określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa sytuacjami.
 18. Kursy mają charakter praktyczny. Akademia zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Akademia nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników ani nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką danego Kursu, zaś Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, wiedzy i materiałów, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Akademii lub prowadzącego Kurs.
 19. Uczestnicy Kursów oświadczają, że nie będą fotografować/nagrywać przebiegu Kursów w celach komercyjnych. Akademia wyraża zgodę na wykorzystanie ewentualnych zdjęć czy filmów, wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego Uczestników/dla prywatnego użytku Uczestników, z zachowaniem praw osób trzecich. Wszystkie materiały przekazane przez Akademię lub osoby prowadzące Kurs stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz są udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego i w celu udziału w Kursie. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych stosownymi przepisami prawa, materiały te nie mogą być przedmiotem obrotu przez Uczestników, w tym sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie.
 20. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Kursu sobie samemu bądź innym Uczestnikom lub Akademii, powstałe z jego winy, w szczególności które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 21. Akademia i/lub jego upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Kursu za zwrotem wpłaconych przez Zamawiającego za udział tego Uczestnika pieniędzy proporcjonalnie potrąconych o wartość częściowego udziału w Kursie, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu bądź nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg lub realizację programu Kursu.
 22. Akademia oraz osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej Kursów, w tym do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych ze Kursem. Uczestnicy Kursów oświadczają, że wyrażają zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunków/artystycznego wykonania oraz głosów utrwalonych w ramach Kursów, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejsze wykorzystywanie (w tym publikację, emisję, wyświetlanie, itp.) zdjęć, nagrań audio/video z Kursów, w szczególności w celach informujących o Kursach, jak również w celach promocyjnych i reklamowych, Kursów, Akademii oraz jej usług, a ponadto upoważnionych przez Akademię osób trzecich. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik upoważnia Akademię do udzielenia w/w praw/uprawnień, na rzecz wybranych przez Akademię osób trzecich. Dodatkowo i niezależnie od w/w uprawnienia Akademii, Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 23. Każdy Uczestnik Kursu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 24. Każdy Uczestnik Kursu jest zobowiązany do podpisania oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2A (Zgoda na wykorzystanie wizerunku) oraz Załącznik nr 3A (Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w związku z uczestnictwem w Kursie akademii szefów kuchni – Mille Sapori Plus IF&B).
 25. Udział małoletniego w Kursie jest uzależniony od złożenia przez jego opiekują prawnego oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 2B (Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej) oraz Załącznik nr 3B (Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o przyjęciu do wiadomości o przyjęciu do wiadomości ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w związku z uczestnictwem w Kursie akademii szefów kuchni – Mille Sapori Plus IF&B).
 • 10. Prawo do odstąpienia od Umowy
 1. Niniejszy § 10 Regulaminu reguluje prawo do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego będącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną, gdy zawierana z Akademią Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8-9 Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, informuje Akademię (Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa; e-mail: wloskakademia@millesapori.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Akademia zwraca Zamawiającemu, o którym mowa ust. 1 powyżej, całą uiszczoną przez niego opłatę (lub proporcjonalną – w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego nieobecnych Uczestników), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Akademii o odstąpieniu.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jaki został przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, użyty przy złożeniu Zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. W przypadku, w którym Zamawiający, o którym mowa w ust. 1 powyżej wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Akademię usługi, taki Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Akademię do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Akademia w całości przeprowadzi Kurs za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Umowy, że po spełnieniu świadczenia przez Akademię utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 10. W przypadku nieobecności na Kursie Uczestnika/Uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego bez uprzedniego zgłoszenia odstąpienia przez Konsumenta, w trybie wskazanym w ust. 1-9 powyżej, Akademia zachowuje prawo zatrzymaniapełnego wynagrodzenia za nieobecnych na Kursie Uczestników. W przypadkuzgłoszenia prawidłowego odstąpienia od udziału w Kursie, Akademia zwracaZamawiającemu całą uiszczoną przez niego opłatę (lub proporcjonalną – w stosunku dowskazanych przez Zamawiającego nieobecnych Uczestników), niezwłocznie, nie później jednakniż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Akademii o odstąpieniu.
 • 11. Reklamacje
 1. Akademia odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Wszelkie reklamacje, związane z funkcjonalnością Serwisu oraz realizacją Umowy, mogą być zgłaszane Akademii w szczególności w następujących formach:
  1. pisemnie, na adres Akademii: Mille Sapori Plus sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa);
  2. pocztą elektroniczną, na adres mailowy Akademii: wloskakademia@millesapori.pl;
  3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://akademiaszefowkuchni.pl (zakładka „Formularz kontaktowy”).
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), datę zakupu Kursu, jego nazwę, numer Zamówienia, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacja rozpatrywana jest przez Akademię w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna bieg począwszy od dnia następnego po dniu, w którym Akademii zostało doręczone kompletne zgłoszenie reklamacyjne Zamawiającego. Jeżeli Akademia nie udzieli odpowiedzi na reklamację Zamawiającego będącego Konsumentem w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Akademia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Akademia powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany przy składaniu reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 7. Zapisy niniejszego § 11 dotyczące Konsumenta, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 12. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach Mille Sapori jest Akademia (Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa). Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji Zamówień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Zamawiających, oraz wykorzystywanych przez Mille Sapori plikach cookies określają zasady Polityki Prywatności.
 • 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Zamawiający będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Akademią Umowy;
  2. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Akademią.
  3. Zamawiający będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym, a Akademią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Akademia informuje, że:
 • nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • Akademia stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych przez Zamawiającego danych ma stronach Serwisu: automatyczne sprawdzanie poprawności wpisania e-maila (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez walidację adresu poczty elektronicznej przy logowaniu na Konto); sprawdzenie poprawności hasła (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez nakaz podania hasła w dwóch polach przy Rejestracji i logowaniu na Konto); wykrywanie ewentualnych błędów w treści Zamówienia poprzez wyświetlenie podsumowania Zamówienia, co daje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia istotnych warunków przyszłej transakcji przed złożeniem Zamówienia; zapewnienie możliwości edycji kluczowych pól formularzy Zamówienia przed jego złożeniem;
 • nie pobiera od Zamawiających kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
 • nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów o dostarczanie takich treści;
 • Akademia przedstawia informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, na stronie internetowej: https://akademiaszefowkuchni.pl/regulamin/;
 • Akademia przedstawia w Polityce Prywatności funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Akademię do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający;
 • nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Akademia nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • Akademia nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,
 • Umowy z Akademią są zawierane w języku polskim.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://akademiaszefowkuchni.pl/regulamin/.
 3. Akademia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Akademię określonych obowiązków przez organy administracji publicznej, zmiany danych Akademii, a także w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.
 4. O zmianie Regulaminu Akademia powiadamia zarejestrowanych Zamawiających przy użyciu podanych przez Zamawiających adresów e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Serwisu.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w Serwisie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z § 12 ust. 5 Regulaminu. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za niezależne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2021 roku.

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Działając na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.), Akademia – Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361584, o kapitale zakładowym 500.000,00 złotych w całości wpłacony, NIP 5272633791, REGON 142437942, niniejszym informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z serwisu internetowego akademiaszefowkuchni.pl, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym między innymi o:

 • możliwości otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • obecności i działania oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych (szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika); wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku. Termin malware odnosi się do natrętnego oprogramowania takiego jak: wirusy, konie trojańskie, ransomware, spyware, adware, scareware i inne szkodliwe programy;
 • obecności i działania tzw. robaków internetowych (worm), czyli oprogramowania zdolnego do samopowielania;
 • możliwości zadziałania oprogramowania szpiegującego typu spyware, to jest oprogramowania śledzącego działania użytkownika w Internecie, uaktywniającego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 • możliwości wyłudzenia poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • możliwości włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit;
 • czynnościach kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

Zamawiający, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.